فایل کامل*پاورپوینت سود تقسیم نشده و سود سهام*

دانلود پاورپوینت سود تقسیم نشده و سود سهام,بررسی سود تقسیم نشده و سود سهام,پاورپوینت جامع و کامل سود تقسیم نشده و سود سهام,کاملترین پاورپوینت سود تقسیم نشده و سود سهام,پکیج پاورپوینت سود تقسیم نشده و سود سهام,مقاله سود تقسیم نشده و سود سهام,تحقیق سود تقسیم نشده و سود سهام|teach-plus
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل پاورپوینت سود تقسیم نشده و سود سهامرا مشاهده می نمایید

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 52 صفحه

سود تقسیم نشده و سود سهام مقدمه: اگر سرمایه گذارى صاحبان یك موسسه رابرای یك مدت ثابت در نظر بگیریم و دریافت هر گونه وام از اشخاص دیگر را در یك موسسه نسبت به ابتدای سال بدون تغییر در نظر بگیریم تمام وجوه بدست آمده اضافى بردارائیها در ابتداى سال را سود صاحبان موسسه می نامند بنا براین یكی از اركان شناسایی سود عامل مهم زمان می باشد و سود فرآیند داد وستد است بین یك شركت یا موسسه در مدت محدودی از زمان .
سود تقسیم نشده:
تعریف:
هر گونه منافع تحصیل شده در یك دوره مالی معین كه بین صاحبان موسسه توزیع و پرداخت شده باشد را سود تقسیم نشده می گویند. سود تقسیم نشده شامل منافع تحصیل شده موسسه كه از موسسه خارج نشده است می باشد . نمودار ذیل ساختار سود تقسیم نشده در شركتهای سهامی را نشان می دهد: زبان ویژه دوره انجام درآمد وهزینه سایر مبادلات درهردوره مالی انجام خریدو فروش و سایر مبادلات درهر دوره مالی ساخت كالاوفروش آنها و سایر مبادلات درهردوره مالی تقسیمات وتخصیصات پرداختی جاری سود ویژه یا سود خالص دوره مانده سود تقسیم نشده دوره سود انباشته مثال عددى:فرض می كنیم شركتی به ساخت وفروش خودروى سوارى اشتغال دارد.بهای تمام شده هر سوارى برای شركت ٠٠٠/٠٠٠/ ٢٠ریال یا ٠٠٠∕٠٠٠∕ ٢ تومان می باشد ٣معین شده است. X٣ بهای تمام شده مزبوردریك دوره مالی سهام سرمایه و دارائیهای شركت در ابتدای سال مبلغ ٠٠٠∕٠٠٠∕ ٨٠٠ ریالX٣
14.700.000.000=30.000.000×490
بهای تمام شده خودرو فروخته شده 14.700.000.000=20.000.000×490
بهای تمام شده خودرو فروخته شده
مالیات بر درآمد شركت دردوره 1470000000 =10٪×14700000000
X شركتX صورتحساب سود و زیان سال3

فروش كل 14700000000

(بهای تمام شده كالای فروش رفته) ( 9800000000)
4900000000 سود ناویژه(2450000000)
(هزینه های دوره)2450000000
سود ویژه قبل از كسر مالیات (1470000000)
(مالیات بردرآمد)
سود ویژه
980000000

بدهی است كه در هر سال رقم سود ویژه تابع درآمد وهزینه انجام شده در همان سال می باشد در ضمن اگر بطورمثال طبق توصیه هیات مدیره و تائید مجمع عمومی شركت مبلغ 000/000/80 به عنوان اندوخته قانونی و 000/000/100 ریال بعنوان اندوخته احتیاطی و 000/000/500 ریال سود سهام به صاحبان سهام تعلق گیرد با تنظیم صورتحساب سود،میزان سود ) مبلغX3 انباشته تقسیم نشده درپایان دوره مالی ( سال 000/000/300 ریال خواهد بود به فرض اینكه از سالهای قبل سود انباشته ای باقی نمانده باشد. X سال3X صورتحساب تقسیم سود ویژه شركت
سود ویژه دوره مالی 980000000
(تقسیمات و تخصیصات سود)
اندوخته قانونی 80000000
اندوخته احتیاطی 100000000
سودسهام 500000000
جمع كسورات (680000000)
300000000 سود تقسیم نشده یا انباشته یاسنواتی
ملاحظه می شود سود تقسیم نشده باقیمانده منافع تحصیل شده شركت كه بین صاحبان سهام و سایر امور شركت تقسیم یا توزیع نشده می باشد .مبلغ سود تقسیم نشده رقم متصل شونده به ترازنامه می باشد وباعث متصل شدن سود وزیان دوره مالی به ترازنامه آخرسال درهمان دوره می باشد .با توجه به توضیحات اعبارتست از: اعبار

توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.